Aanbevelingen TT Festival geleidelijk doorvoeren

DELEN
Aanbevelingen TT Festival geleidelijk doorvoeren

ASSEN – Het College van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om aan de hand van een “geleidelijk groeipad” de aanbevelingen in het rapport “Perspectief voor het TT-Festival” ten uitvoer te brengen. De ambitiepartners dienen dan wel bereid te zijn zich aan de voorgestelde werkwijze te binden en een financiële bijdrage te leveren.

Uitwerking van de voorstellen in het adviesrapport van AM Interim wordt op korte termijn ter hand genomen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die het verschuiven van de racedag van de zaterdag naar de zondag voor het TT-festival met zich meebrengt. De voorbereidingen voor het TT-festival 2016 gaan op korte termijn van start.

Het voorstel van het College vloeit voort uit de evaluatie van het TT-festival 2015 en het rapport “Perspectief voor het TT-festival” van procesmanager Arjen Mewe. Die werd door het college gevraagd om als procesbegeleider te fungeren voor het TT-festival 2015. Mewe kreeg daarbij de opdracht de organisatie van het TT-festival 2015 vorm te geven binnen het vastgestelde tijdpad en met de beschikbare middelen, maar met inachtneming van de door de raad vastgestelde ambities. Daarnaast kreeg Mewe het verzoek te werken aan het “op afstand brengen” van de gemeente van de organisatie van het TT-festival vanaf 2016 en samen met stakeholders te zoeken naar een geschikte organisatiestructuur. Ook dienden de aanbevelingen in het evaluatierapport van onderzoeksbureau Axis (2014) verder uitgewerkt te worden.

Het College is de heer Mewe bijzonder erkentelijk voor de gedegen wijze waarop hij het procesmanagement met betrekking tot het TT-festival 2015 vorm heeft gegeven. Het rapport “Perspectief voor het TT-festival” werd ruim binnen het geplande tijdsbestek aangeleverd, waardoor op korte termijn een begin kan worden gemaakt met de voorbereidingen voor het TT-festival 2016.

In het rapport “Perspectief voor het TT-festival” wordt beschreven hoe het festival in 2015 is georganiseerd, welke keuzes daarbij zijn gemaakt en waarom. Ook worden suggesties gedaan hoe de organisatiestructuur er in de toekomst uit zou kunnen zien en welke financiële onderbouwing daarbij past. Naast het advies tot oprichting van een zelfstandige rechtspersoon, wordt een aantal andere aanbevelingen gedaan die bijdragen aan een stevig fundament van het TT Festival, zowel in organisatorisch als financieel opzicht.

Het advies is door de steller besproken met de horeca-ondernemers die in 2015 de vermaakpleinen hebben georganiseerd en met de ambitiepartners. Zij zijn het in hoofdzaak eens met het advies. Enkele deelnemers hebben aangegeven de werkwijze van 2015 te willen continueren. Als gekozen wordt voor een ontwikkeling naar een zelfstandige rechtspersoon kan dat overigens wel op draagvlak rekenen, mits de huidige werkwijze wordt gecontinueerd. Stakeholders laten zich in gelijkluidende termen uit.

Het College stelt de raad voor om samen met de ambitiepartners de aanbevelingen in het rapport “Perspectief voor het TT-festival” langs een geleidelijk groeipad door te voeren. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het festival die voortvloeien uit het verschuiven van de racedag van zaterdag naar zondag.