Assen niet verder met Speed Events voor TT Week Assen

DELEN

Een vernieuwd draagvlak, een goed onderbouwd financieringsplan en een nauwgezette handhaving van gestelde deadlines. Drie harde voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de TT Speed Week in de toekomst succesvol te laten verlopen. Tot die conclusie komt het adviesbureau Axis in het eindrapport van de evaluatie van de TT Speed Week 2014.

Het college van B&W onderschrijft de conclusies in het rapport en neemt de daarin gedane aanbevelingen over. Samen met de Stichting TT Speed Week wil het College verkennen op welke wijze de aanbevelingen in het evaluatierapport ten uitvoer kunnen worden gebracht.

” De organisator moet in de programmering rekening houden met lokale en regionale smaak en nauwer samenwerken met Asser en regionale bedrijven.
B & W gemeente Assen

De evaluatie van de TT Speed Week 2014 vloeit voort uit een afspraak tussen de gemeente en de Stichting TT Speed Week. Ook aan de gemeenteraad stelde het College van B&W een evaluatie in het vooruitzicht. In  juli 2014 werd besloten om de evaluatie te laten uitvoeren door adviesbureau Axis in Zuidlaren. De opdracht luidde: evalueer, concludeer en adviseer. Daarbij dienen de vastgestelde ambities centraal te staan en de blik gericht te zijn op de toekomst.

Het rapport is tot stand gekomen na uitgebreid dossieronderzoek en een groot aantal interviews met collegeleden, raadsleden, ambtenaren, bestuursleden van de Stichting TT Speed Week, stakeholders (MKB Assen, Parkmanagement Assen, Gilde Bart, TT-circuit, Provincie Drenthe en Horeca Assen), directie en medewerkers van Speed Events NL en Asser horecaondernemers.

Het rapport geeft onder meer een sfeertekening van het verloop van de TT Speed Week 2014 en bevat  bevindingen, aanbevelingen en mogelijke scenario’s voor het ten uitvoer brengen daarvan.

Bouwen aan verbetering

Het College stelt de raad voor te kiezen voor het in het rapport omschreven scenario “Bouwen aan verbetering”. Dat gaat uit van de in 2014 gehanteerde structuur, met in achtneming van de nodige verbeterpunten. De evaluatie van de TT Speed Week 2014 toont volgens het evaluatierapport aan dat in de aanloop naar het evenement gemeente, Stichting TT Speed Week en organisator Speed Events NL steken hebben laten vallen. In het rapport geeft het onderzoeksbureau voor alle drie partijen verbeterpunten aan.

Verbeterpunten

De gemeente moet volgens het bureau onder meer in gesprek met de Asser horeca om samen tot afspraken te komen over een nieuw precariostelsel. Ook zal de gemeente een blauwdruk met veiligheidseisen moeten ontwikkelen, die de organisator bij de start van het productieproces ter beschikking wordt gesteld. De Stichting TT Speed Week moet onder meer een strategisch meerjarenplan met uitvoeringsprogramma ontwikkelen. Daarnaast moet ze  duidelijke afspraken maken over de rol van de TT-regisseur. Er dienen goede (werk-)afspraken te worden gemaakt met de organisator. De Stichting blijft eindverantwoordelijk voor (te ontwikkelen) verdienmodellen en sponsorwerving. De organisator moet gevoel voor de Asser situatie  hebben, goede contacten onderhouden met Asser ondernemers en andere aanbieders en financiële en inhoudelijke verantwoording afleggen aan de Stichting TT Speed Week.

Het College van B&W voegt daar nog een aantal extra verbeterpunten aan toe. Zo wil het College dat de organisator in de programmering rekening houdt met lokale en regionale smaak.  Verder wil het College  heldere (werk-)afspraken maken met de Stichting TT Speed Week en een meer nadrukkelijke aansturing van de organisator door de Stichting. Daarnaast beoogt het College  een nauwere samenwerking met Asser en regionale bedrijven.

Uitwerking

Het College wil snel met het bestuur van de Stichting TT Speed Week verkennen op welke wijze de aanbevelingen en de in het onderzoeksrapport gestelde voorwaarden kunnen worden uitgewerkt. De komende weken wil het College met betrokken partijen in de stad om tafel om samen afspraken te maken voor een succesvolle TT Speed Week 2015.

De gemeenteraad bespreekt het evaluatierapport opiniërend op donderdag 9 oktober en neemt op donderdag 23 oktober een besluit over het voorstel van het College.

Foto © Nieuws in Assen.