CDA ‘Afvalwater een vat vol grondstoffen’

DELEN
Sensortechnologie voor slim transport van rioolwater

ASSEN – Afvalwater bevat veel waardevolle grondstoffen zoals stikstof, fosfaat en cellulose. De rioolwaterzuivering moet zodanig worden aangepast en ingericht dat grondstoffen worden teruggewonnen en hergebruikt.

Afval is grondstof! Weggooien of verbranden kan altijd nog. Het gebruik van afval is hergebruik van grondstoffen, dus duurzaam, dus goed rentmeesterschap. Het CDA wil dus dat de rioolwaterzuivering zodanig wordt ingericht dat grondstoffen worden terug gewonnen. Het samenvoegen van kleinere zuiveringsinstallaties tot grotere doelmatiger installaties wordt daarbij niet uitgesloten. Geen rioolwater in het oppervlaktewater, daarover maken gemeenten en waterschap, in goed overleg afspraken.

Het restproduct van de zuivering, de zuiveringsslib, kan en moet meer energie opleveren in de vorm van biogas, dat ingevoerd kan worden in het aardgasnet. Voor zuiveringsslib dat toch moet worden afgezet, moet bij aanbestedingen een duurzame oplossing worden voorgeschreven.

Overigens is het CDA van mening dat de kosten van het beheer en de lasten voor de burgers niet meer mogen stijgen dan de inflatie.

Zuiveringsinstallatie Assen

De zuiveringsinstallatie Assen zuivert het afvalwater uit Assen, Loon, Rolde, Grolloo, Schoonloo, Amen, Ekehaar, Deurze, Anderen, Balloo en Taarlo. Per dag wordt hier gemiddeld zo’n 18 miljoen liter afvalwater gezuiverd en daarna geloosd op het Havenkanaal. Het slib dat bij het zuiveringsproces ontstaat, wordt verwerkt in de slibgistingsinstallatie.