College B&W wil bossen overdragen aan Stichting Drentse Landschap

DELEN
ASSEN – Het College van B&W gaat de raad voorstellen bossen en natuurterreinen in Assen over te dragen aan de Stichting Het Drentse Landschap.

Volgens het College is Het Drentse Landschap bij uitstek een organisatie die vanwege de aanwezige specialistische kennis en kunde in staat is om bossen en natuurterreinen op een duurzame wijze te beheren en in stand te houden.

De gemeente vindt het van groot belang om natuurwaarden en gebruiks- en belevingswaarden van bossen en natuurterreinen binnen de gemeentegrenzen duurzaam in stand te houden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het Asser Bos, Twijfelveld, beekdal De Messchen en het Amelterbos, maar ook andere (kleinere) bos- en natuurgebieden.

Specialistische kennis

Bij de Stichting Het Drentse Landschap is de daarvoor benodigde specialistische kennis en kunde als het gaat om bos- en natuurbeheer in ruime mate voor handen. Het Drentse Landschap is een particuliere natuurorganisatie die zich inzet voor natuur en erfgoed.

Ze beheert ruim 8600 ha natuurgebieden, meer dan 250 vaak monumentale gebouwen en de helft van alle 54 hunebedden in Drenthe.

Bovendien is de stichting in staat om een beroep te doen op externe fondsen voor ontwikkeling en activiteiten in de betreffende gebieden. Een weg die voor de gemeente niet begaanbaar is.

In combinatie met grootschalige activiteiten die reeds elders in de provincie worden ontplooid is de Stichting Het Drentse Landschap ook in staat om beheer en onderhoud goedkoper uit te voeren dan de gemeente. Voor de uit te voeren taken krijgt de organisatie jaarlijks een vergoeding van 129.000 euro.

Gekoppeld aan de overdracht is overeen gekomen dat Het Drentse Landschap voor een periode van 10 jaar samen met de gemeente Assen de programmering in het Duurzaamheidscentrum gaat verzorgen (de bestaande overeenkomst gold alleen voor het jaar 2016). Een koppeling die de stichting de gelegenheid biedt zich nog nadrukkelijker te manifesteren richting inwoners van Assen.

Inwonersparticipatie

Met de stichting is afgesproken dat bestaande vormen van inwonersparticipatie in de over te dragen gebieden worden voortgezet. Daarbij gaat het onder meer om de Vrienden van het Asser Bos en de vrijwilligersgroep Valkenstijn. Beide organisaties hebben positief gereageerd op het voornemen om de betrokken gebieden over te dragen. Ook voor andere (nieuwe) initiatieven van inwoners staat de organisatie open. IVN Assen en de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) hebben eveneens instemmend op de voorgenomen overdracht gereageerd.

De betreffende bossen en natuurterreinen blijven openbaar gebied en het bestaande gebruik door inwoners van Assen blijft onveranderd. Het toezicht op de betreffende gebieden wordt door de gemeente verzorgd.

Bij het beheer en onderhoud van de in haar bezit zijnde gebieden zet Het Drentse Landschap veelvuldig mensen in met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, onder meer door samenwerking met Alescon. Ook met betrekking tot de over te dragen gebieden in Assen zal gebruik worden gemaakt van de diensten van Alescon.

Niet alle groene gebieden in de gemeente worden overgedragen. Dan gaat het bijvoorbeeld om Park Pittelo en het Anne Frank Plantsoen. Voor de Baggelhuizerplas geldt dat open terreinen die een functie als evenemententerrein hebben in beheer van de gemeente blijven.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen