Dreigende kortingen Wmo en Jeugdhulp

DELEN

ASSEN – Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) lijkt geld in mindering te willen brengen op het gemeentelijk macrobudget voor Jeugd en Wmo. Aanleiding: cijfers over het AWBZ-gebruik in 2014. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten verzet zich tegen deze nieuwe bezuinigingen.

Gemeenten en hun inwoners mogen niet opdraaien voor tekorten die zij niet zelf gecreëerd hebben. Bovendien is er nu behoefte aan rust en stabiliteit. De VNG schrijft dit in een brief aan het kabinet.

Zorgcontinuïteit

Gemeenten tekenden contracten met zorgaanbieders voor 2015 om zorgcontinuïteit te garanderen voor cliënten. Rust en stabiliteit bereik je niet door amper drie maanden na het van kracht worden van de decentralisaties in een lopend jaar de budgetten te verkleinen.

NZa-cijfers

Uit de cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over 2014 volgt dat meer mensen gebruik maken van de de Wet langdurige zorg (Wlz) dan verwacht. Dat levert het Rijk een budgettair probleem op. Het lijkt erop dat het kabinet dit probleem neer wil leggen bij gemeenten in de vorm van een lager macrobudget voor Jeugd en Wmo.

Afspraken 

Korting op de budgetten zou ingaan tegen de gemaakte bestuurlijke afspraken. Afspraken die juist zijn gemaakt zijn om wederzijdse zekerheid te verkrijgen en om de Jeugdwet, de Wmo 2015 én de Wlz tot een succes te brengen.