Eerste prognose Najaarsnota 2014 gemeente Assen

DELEN
E-bike proberen? Start actie stap-op-en-probeer

De gemeente Assen koerst op een positief resultaat van 4,6 miljoen euro over het jaar 2014. Het gaat om een eerste prognose, die gebaseerd is op de periode januari tot en met augustus 2014. Dat blijkt uit de najaarsnota 2014. Daarin wordt de gemeenteraad door het College van B&W geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van beleid en de daarmee gepaard gaande financiële middelen.

Het verwachte positief resultaat van 4,6 miljoen euro vloeit voort uit een aantal ontwikkelingen. Die zijn voor een deel incidenteel van aard, zoals de vrijval van kapitaallasten, een hogere rijksuitkering in het kader van de Wet BUIG en teruggaaf van BTW over voorgaande jaren. Ook de meevallende kosten van leerlingenvervoer (voor een deel het gevolg van bezuinigingen) dragen bij aan het positief resultaat.

Zoals de raad heeft bepaald wordt het batig saldo toegevoegd aan de algemene reserve om het weerstandsvermogen te versterken en ruimte te creëren om financiële tegenvallers op te vangen.

Stand van de bezuinigingen 2014

De bezuinigingen voor 2014 waren begroot op € 27,1 miljoen. De taakstellingen zijn grotendeels structureel gerealiseerd (€ 23,6 miljoen). De bezuinigingsvoorstellen van het College van B&W zoals gedaan in de notitie “Minderen met Maat” zijn verwerkt in de programmabegroting 2015. Ten aanzien van de onderdelen parkeren en verzelfstandiging Plateau volgen nog nadere voorstellen.

Nieuw jasje begroting 2015

De raad behandelt de begroting 2015 in twee vergadersessies op maandag 3 november en donderdag 6 november. De begroting is dit jaar in samenspraak met de gemeenteraad in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe opzet is bedoeld om van de begroting een meer inzichtelijk document te maken.