Gemeente Assen gaat miljoenen bezuinigen

DELEN

Het college heeft de gemeenteraad een pakket aan bezuinigingen aangeboden, oplopend van 6 miljoen euro in 2015 tot 7,2 miljoen in 2018. Het bezuinigingspakket (beschreven in de nota “Minderen met maat”) moet leiden tot een sluitend financieel meerjarenperspectief voor de periode 2015 – 2018. De bezuinigingen hebben onder meer betrekking op de gemeentelijke organisatie en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed. Het sociaal domein blijft in de bezuinigingsvoorstellen buiten beschouwing met het oog op de door te voeren decentralisaties per 1 januari 2015. De OZB stijgt in 2016 en 2017 jaarlijks met 1,5 procent bovenop de trendmatige verhoging.

Het pakket aan bezuinigingsmogelijkheden vloeit voort uit de effecten die het rijksbeleid heeft op de gemeentelijke financiën. Evenals voor vele andere gemeente in Nederland betekent dat ook voor Assen dat (meer) taken moeten worden uitgevoerd met minder financiële middelen.

Naast bezuinigen blijf het College van B&W, van de gemeente Assen, inzetten op realisering van de ambities zoals verwoord in het Collegeprogramma. Dat betekent onder meer dat voorrang wordt gegeven aan het beschermen van kwetsbare groepen inwoners. Het buurtwerk levert volgens het College een goede basis voor de nieuwe samenwerking tussen overheid en burger, reden waarom “Mijn Buurt Assen” wordt voortgezet. Verder is er nadrukkelijk aandacht voor de aantrekkelijke stad Assen met een evenementenbeleid en stadsmarketing. Ook het duurzaamheidsfonds krijgt een vervolg. Het stimuleren van de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid blijft een speerpunt van het college.

Bezuinigingsmaatregelen Gemeente Assen

De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen hebben onder meer betrekking op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en het maatschappelijke vastgoed. De inrichting van de openbare ruimte wordt versoberd, voor het onderhoud en beheer worden minder diensten ingekocht van derden. De omgeving blijft er verzorgd uitzien.

Ook ten aanzien van sportaccommodaties wordt minder regulier onderhoud verricht. Verder wordt kritisch gekeken naar de huurtarieven van deze accommodaties. De gemeentelijke dienstverlening kan volgens het College van B&W efficiënter: eenvoudige dienstverlening via internet, maatwerk aan het loket. Een proces dat inmiddels in gang is gezet.

De gemeentelijke organisatie is aan het veranderen naar een netwerkorganisatie. Dit proces vergt nog enkele jaren. De organisatie zal er in 2018 anders uitzien: per saldo zal de organisatie kleiner zijn. De verwachting is dat daarmee een bezuiniging gerealiseerd kan worden oplopend naar 2 miljoen euro in 2018.Verder wordt in 2015 afgezien van de toekenning van prijscompensatie op de eigen budgetten en worden de gemeentelijke inkomsten verruimd door een boven trendmatige verhoging van de OZB in 2016 en 2017 met 1,5%.

In de parkeernota, die dit najaar aan de raad zal worden aangeboden, worden voorstellen gedaan om de financiële situatie van het parkeerbedrijf te verbeteren.

Nieuw beleid

Ruimte voor nieuw beleid wordt gevonden aan de hand van het doorvoeren van een aantal financieel technische maatregelen, zoals het afzien van de automatische indexering van de  reserves en het beperken van de ruimte voor incidentele en onvoorziene uitgaven. In totaal leveren deze maatregelen jaarlijks 1,6 miljoen euro voor deze collegeperiode op vanaf 2016 tot 2018.

De opbrengst van de Attero-aandelen wordt ingezet voor het voeden van het Duurzaamheidsfonds en een fonds voor economische ontwikkeling (€ 225.000 per jaar). Om de druk op de begroting 2015 zoveel mogelijk te beperken worden de middelen voor nieuw beleid nog niet direct volledig maar gefaseerd vanaf 2015 ingezet. De bezuinigingsvoorstellen worden door de raad op donderdag 25 september opiniërend besproken.