Gemeente Assen ‘Geen nieuwe bezuinigingen in begroting 2016’

DELEN
E-bike proberen? Start actie stap-op-en-probeer

ASSEN – In de begroting voor 2016 continueert het college van B&W het financiële beleid, zoals dat aan het begin van de collegeperiode is ingezet. Het aantrekken van de economie is in de overheidssector nog in beperkte mate zichtbaar, bezuinigingen zoals aangegeven in de nota “Minderen met Maat” dienen verder te worden geeffectueerd.

De nieuwe verdeelmodellen zoals die door het rijk worden gehanteerd in het sociaal domein blijven zorgen baren.

Ten aanzien van die nieuwe verdeelmodellen zet het college de bestuurlijke lobby richting Den Haag samen met partnergemeenten voort. Als de huidige verdeling van financiële middelen voor het sociaal domein wordt gehandhaafd, betekent dat voor Assen een forse financiële aderlating.

Inmiddels hebben gesprekken met het Ministerie van BZK plaatsgevonden, op korte termijn zal ook politiek Den Haag op het tekort aan financiële middelen worden gewezen. De algemene reserve wordt achter de hand gehouden om eventuele tekorten binnen het sociaal domein op te vangen.

Het College blijft verder inzetten op de uitvoering van de in het collegeprogramma “Mijn Assen” omschreven plannen. Daarvan maakt het verder vormgeven van de transformatie binnen het sociaal domein (WMO, Jeugdhulp, Participatiewet) een belangrijk onderdeel uit.

Ook wordt de rol van inwoners op het gebied van welzijn en leefbaarheid verder versterkt, onder meer via “Mijn buurt Assen” en “Vaart Welzijn”. Zo beslissen bewoners inmiddels zelf over het toekennen van welzijnssubsidies.

Meer info begroting Assen 2016 ? Klik hier !