Gemeente Assen laks met Wmo contracten?

DELEN
ASSEN – Een aantal organisaties in de gemeente Assen is vanaf 2014 al bezig om van de gemeente Assen een zogeheten Wmo contract te krijgen.

Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis, opvang in geval van huiselijk geweld en begeleiding en dagbesteding. De gemeente kan onder voorwaarden ook een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren.

“ Het is al voorgekomen dat hierdoor zelfs mensen thuis zitten, omdat ze bijvoorbeeld niet naar een dagbesteding van hun keuze kunnen gaan” Zorgaanbieder Assen

Personen die aanspraak maken op een maatvoorziening kunnen veelal kiezen voor zorg in natura, men kiest dan een zorgverlener met wie de gemeente een contract heeft, of een persoonsgebonden budget, dan koopt degene zelf de zorg in. Voor de meeste voorzieningen betaalt de aanvrager(ster) een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van het inkomen. Personen die bijvoorbeeld gebruik willen maken van dagbesteding moeten dus een zorgverlener kiezen, maar dan moet de zorgverlener wel een contact hebben met de gemeente!

Begin deze maand zou eindelijk bekend worden wie van de zorgverleners een Wmo contract zou krijgen van de gemeente. Het contract zou dan ingaan met terugwerkende kracht. Echter hebben de zorgverleners na vele maanden nog niets vernomen van de gemeente Assen. Het is al voorgekomen dat hierdoor zelfs mensen thuis zitten, omdat ze bijvoorbeeld niet naar een dagbesteding van hun keuze kunnen gaan. Vanwege het feit dat de zorgverleners afhankelijk zijn van de gemeente zien zij hun inkomen ook terug lopen.

Kastje naar de muur

De gemeente blijkt er ondertussen op lost te stuntelen. Een zorgaanbieder in Assen wordt al maanden van het bekende kastje naar de muur gestuurd. “Wij kregen te horen, in drievoud, telefonisch, per email en post, dat wij niet in aanmerking zouden komen voor een contract in 2016 omdat wij een werklocatie zouden zijn en dat viel niet onder de Wmo.  Echter is een arbeidsmatige dagbesteding geen werklocatie. Ook zouden wij de continuïteit van de zorg niet kunnen waarborgen. Hierop is bezwaar aangetekend en tot onze verbazing bleek er toen ineens nog geen besluit genomen te zijn, we kregen een aantal dagen later een brief met de tekst: Op dit moment kunt u nog geen bezwaar maken omdat er nog geen formeel besluit genomen is door ons college over de contractering Wmo. Wij bespreken uw verweer eerst in de Wmo-werkgroep NMD en brengen daarna een advies uit aan ons college. Het college neemt op dit advies een besluit dat u schriftelijk wordt meegedeeld”, zo laat de zorgaanbieder de redactie van Nieuws in Assen weten.

De gemeente Assen reageert als volgt op de bevindingen:

“Tijdens de contracteringsgesprekken hebben we aangegeven dat ons streven was om de contracten in januari 2016 gereed te hebben maar dat dit waarschijnlijk lastig zal worden en men rekening moet houden met februari 2016.

Aanbieders die aangaven daar door mogelijk cliënten te missen in januari omdat dan de contracten nog niet rond waren is meegegeven dat er in samenwerking met De Toegang voor deze gevallen een oplossing gezocht zou worden. Er hebben zich tot nog toe vrijwel geen nieuwe cliënten aangemeld, veelal betreft het herindicaties

Dat mensen thuis zouden zitten zou niet hoeven omdat deze cliënten ter overbrugging met een PGB naar hun aanbieder van keuze kunnen. Daarnaast is er op dit moment voldoende aanbod”.

“ Leuk zo’n gemeente, we worden er een beetje moe van” Zorgaanbieder Assen

Voor diverse zorgaanbieders is het verhaal van de gemeente ronduit vaag, maar ook vraag je, je af of er wel voldoende kennis is huis is. “Een van de voorwaarden om voor een pgb in aanmerking te komen is dat je die administratieve lasten die daarbij komen kijken ook zelf op kan lossen. Veel mensen die deze zorg juist nodig hebben kunnen dat niet en mantelzorgers hebben vaak al genoeg aan hun hoofd. Ze zijn daardoor aangewezen op de keuze die de gemeente voor hen maakt”.

De Toegang?

De zorgaanbieders ontkennen met klem dat de gemeente ooit iets heeft mede gedeeld, dat de eventuele Wmo contracten pas in februari klaar zouden zijn. “Medio januari de laatste datum die wij hebben door gekregen. Februari is echt niet genoemd!….en De Toegang waar de gemeente het over heeft…daar hebben wij nog nooit iets over gehoord. Als we er op Googlen komen we het zelfs niet tegen, zelfs niet op de site van de gemeente. Wij hebben 5 cliënten die graag willen beginnen maar niet in staat zijn zelf de administratie van een pgb bij te houden en dus afhankelijk zijn van zorg in natura. Als De Toegang iets is die hun daarbij kan helpen zou dat heel mooi zijn”.

Tot slot. Een aantal zorgaanbieders in Assen hebben het idee, dat wanneer zij te kritisch zijn, ze steeds verder van een contract verwijderd zijn. “Leuk zo’n gemeente, we worden er een beetje moe van”.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen