Gemeenteraad Assen buigt zich over de Participatiewet

DELEN

Per 1 januari 2015 voert de gemeente de nieuwe Participatiewet uit. Dit is een van de drie decentralisaties. In deze wet komen de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samen.

In de nota stelt het college een aantal keuzes en uitgangspunten voor. Zo wil het college bij de uitvoering van de nieuwe Participatiewet het accent leggen op inwoners die een reële kans hebben om betaald werk te vinden.

Het grootste deel van het budget is bedoeld om hen toe te rusten voor een plek op de arbeidsmarkt. Voor de groep die niet tot nauwelijks kansen heeft op de arbeidsmarkt organiseert de gemeente dagbesteding en beschutte arbeidsplaatsen.

Veranderingen

Met name voor inwoners met een beperking en inwoners in de bijstand gaat het nodige veranderen. Inwoners met een bijstandsuitkering  krijgen te maken met aangescherpte arbeidsverplichtingen, een huishoudenstoets zodat geen stapeling van uitkeringen plaatsvindt en de verplichte tegenprestatie. Voor mensen met een arbeidsbeperking verdwijnt de sociale werkvoorziening en wordt de toegang tot de Wajong moeilijker. Voor hen komen er beschut werk en garantiebanen.

Werkgevers

Veel raadsleden benadrukten in hun betoog dat de echte verandering pas na 1  januari plaats vindt. Vandaar dat ze het college vroegen om hen goed op de hoogte te houden van de voortgang en resultaten. Ze wezen verder op het belang van goede communicatie over de veranderingen met klanten en inwoners. Uiteindelijk is de Participatiewet er voor bedoeld om meer Assenaren aan betaald werk te helpen. Verschillende fracties wezen erop dat dat alleen lukt als ook werkgevers hun verantwoordelijkheid daarin nemen. Op 11 september praat de raad van de gemeente Assen verder over de Participatiewet.