Kansen voor nieuwe bedrijvigheid en banen

DELEN

ASSEN – Op dinsdag 15 september presenteerde minister Dijsselbloem de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2016. Wat betekent dit voor de provincie Drenthe?

Economie en mobiliteit

De economie groeit de komende jaren en dit heeft een positieve invloed op de werkgelegenheid. We zullen ons echter sterk moeten blijven maken voor het realiseren van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe banen in Drenthe.

Het ministerie van EZ wil samen met provincies en regio’s – in samenwerking met de NOM -de werkgelegenheid blijven aanjagen. Het ministerie ziet – net als de provincie Drenthe -kansen om banen te creëren in de Smart Factories, bij bedrijven zoals Philips en Fokker.

De middelen voor verkeer en vervoer en mobiliteit vanuit het ministerie van I&M blijven gelijk. Het ministerie wil een omslag naar duurzame energievoorziening en wil samen met de provincie bekijken hoe we het platteland ook bereikbaar kunnen houden met het openbaar vervoer. Het ministerie steunt hiermee het project Publiek Vervoer met gelden vanuit Anders Benutten. We zoeken naar innovatieve oplossingen als ICT, apps en mogelijke aanpassingen in de wet- en regelgeving. Passend bij het ‘Living Lab’- gedachtegoed worden pilots en experimenten ingepast (Meppel, Hoogeveen en Assen).

Financiën en onderwijs

De komende jaren laten een positief financieel beeld zien. We krijgen meer geld vanuit het Rijk. De MRB gaat met 2% omlaag. Financiële ruimte is er ook voor cultuur, met name cultuureducatie en erfgoed krijgen er miljoenen bij van het Rijk. Dit biedt kansen voor Drenthe, bijvoorbeeld voor koloniën van Weldadigheid en voor basisscholen. Het deltaprogramma water krijgt 200 mln extra, onder ander om de drinkwaterkwaliteit nog verder te verbeteren. Het onderwijs krijgt er fors geld bij. Voor Drenthe is het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt van groot belang. Zo kunnen we concurrerend blijven als regionale economie.

Landbouw en natuur

In de Miljoenennota onderstreept het Rijk het belang van verduurzaming van de landbouw. Zij willen extra financieringen creëeren voor innovatieve bedrijven en start ups, dit is goed nieuws voor onder andere jonge boeren. Daarnaast zien we dat boeren vanaf 1 januari 2016 plannen kunnen indienen om natuur te ontwikkelen en te beheren. Hier stelt het Rijk 70 miljoen voor beschikbaar. Wij zien hier dat landbouw en natuur samenwerken om elkaar te versterken. We willen dit samen met onze groenmanifestpartners verder oppakken

Breedband wordt niet expliciet genoemd in de Miljoenennota. Wel wordt onderstreept dat in Krimpgebieden goede verbindingen moeten blijven tussen stad en regio. Wat ons betreft draagt breedband bij aan verbinding en ondernemerschap. Daarom blijven wij dit onder de aandacht brengen bij het Kabinet

Ruimte voor duurzame energie

De kleinschalige energiecoöperaties kunnen blij zijn met de verhoging van de korting op de energiebelasting van 7,5 naar 9 cent. Dat stimuleert bijvoorbeeld zonne-energie op wijkniveau, zoals veel in Drenthe gebeurt.