Motie tegen ontmanteling rechtbank Assen

DELEN

ASSEN – De gemeenteraad van Assen heeft vanavond een motie ingediend die raadsbreed wordt gesteund. De raad wil hiermee zijn ongerustheid uiten over de plannen voor ontmanteling van de rechtbank in Assen.

De motie luidt als volgt:

•De Raad voor de Rechtspraak op 31 augustus het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 heeft gepresenteerd, waarin bezuinigingen op de uitgaven voor bedrijfsvoering en huisvesting zijn opgenomen;
•Tegelijkertijd de Rechtbank Noord-Nederland zijn visiedocument Rechtbank Noord-Nederland 2015-2020 bekend heeft gemaakt;
•In het visiedocument aangegeven wordt dat de kantoorfuncties worden geconcentreerd in Groningen en Leeuwarden;
•De Rechtbank in Assen hierdoor een belangrijk deel van zijn zittingen kwijtraakt;
•Het merendeel van het personeel van de Asser Rechtbank naar Groningen wordt verplaatst;
•De Tweede Kamer diverse moties heeft aangenomen, waarin is uitgesproken dat
* een evenwichtige verdeling van zaken over de verschillende zittingsplaatsen wenselijk is (motie Cörüs cs);
* het onwenselijk is dat het zwaartepunt van de rechtspraak in alle zaken steeds verder verschuift naar slechts enkele zittingsplaatsen (motie Cörüs cs);
* veelvoorkomende zaken zo dicht mogelijk bij rechtzoekenden moeten worden aangeboden (motie Recourt);
* de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg bij de reorganisatie van de Rijksdienst niet onevenredig hard getroffen mogen worden (motie De Vries cs);

Van oordeel dat

•De toegankelijkheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid van de rechtspraak in Drenthe door deze maatregelen worden aangetast;
•De plannen in strijd zijn met de uitgangspunten van de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart, waarin is bepaald dat er in alle regio’s sprake moet zijn van volwaardige rechtspraak;
•Een dergelijke uitholling van de rechtspraak in Drenthe onaanvaardbaar is;
•De businesscase en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen onvoldoende zijn onderbouwd, doordat onder andere de maatschappelijke kosten van deze operatie niet zijn meegenomen;
•Het overleg met lokaal en regionaal bestuur door de Raad voor Rechtspraak niet serieus genomen wordt, gezien de gevolgde procedure.

Besluit het College op te dragen om

•alles in het werk te stellen om de huidige functies van de Rechtbank voor Assen als provinciehoofdstad en Drenthe te behouden.
•daarbij alle samenwerkingspartners en bestuurlijke contacten op provinciaal en landelijk niveau in te zetten.
•de Gemeenteraad hierin te betrekken en uitvoerig over te blijven informeren.