Onderwijshuisvesting geregeld voor tijdelijke AZC locatie Assen

DELEN
Kleding inzameling voor AZC's bij Shop14
ASSEN – B & W van Assen zijn bereid mee te werken aan de vestiging van een tijdelijk AZC op het terrein Schepersmaat 4. Op het terrein komen units die medio maart bewoond zullen worden en huisvesting bieden aan maximaal 475 asielzoekers.

In april 2015 heeft de gemeente Assen ingestemd met een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor het realiseren van een asielzoekerscentrum aan de Schepersmaat 4 in Assen. Het college van B & W en het COA hebben een overeenkomst gesloten over de vestiging van een azc in bovengenoemd gebouw voor minimaal vijf en maximaal tien jaar. Omdat de toestroom van vluchtelingen sterk toenam, heeft het college in augustus 2015 op verzoek van het COA ingestemd met een tijdelijke noodopvang in de TT-Hall. Deze eindigde medio november.

De afgelopen maanden zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de realisering van het azc. De projectontwikkelaar heeft bijvoorbeeld asbest verwijderd en is begonnen met grondwerkzaamheden. Binnenkort start de verbouwing van Schepersmaat 4. Op korte termijn, zo is de verwachting, wordt de vergunning daarvoor verleend. De verbouwing duurt enkele maanden. Er worden maximaal 1.000 vluchtelingen gehuisvest.

Tijdelijk AZC Assen

Vooruitlopend op het gereedkomen van het voormalig NAM-kantoor als volwaardig azc, heeft het college van B & W het COA gelet op de aanhoudende vluchtelingenstroom aangeboden een tijdelijk azc op het terrein te realiseren. Er worden zowel alleenstaanden als gezinnen opgevangen. Het is de bedoeling de asielzoekers onder te brengen in units die de komende weken worden geplaatst. Er kunnen in dit tijdelijk azc maximaal 475 asielzoekers worden gehuisvest. De units verdwijnen weer als de verbouwing van Schepersmaat 4 is afgerond en het pand gereed is voor bewoning.

Onderwijs De Driemaster

Op de locatie Schepersmaat 4 wordt aan leerplichtige kinderen basisonderwijs aangeboden. Leerlingen die het voortgezet onderwijs volgen, krijgen hun lessen in de voormalige Driemaster aan de Merwedestraat. De VO-school heeft een regionaal karakter, waar ook jongeren uit omliggende azc’s (bijvoorbeeld uit Gieten) les zullen krijgen. Naast de huisvesting van de VO-school voor het azc komt ook de Internationale Schakelklas van het Dr. Nassau College in de gebouwen. Door de ISK te huisvesten aan de Merwedestraat, kan een goede verbinding worden gemaakt met het onderwijs in de azc-school.

Om de Driemaster geschikt te maken voor het geven van onderwijs, wordt het gebouw de komende maanden opgeknapt. Medio 1 mei moet het pand gereed zijn.

Inloopbijeenkomst en open huis

Omwonenden van de Schepersmaat 4 en de Driemaster zijn vandaag in een brief geïnformeerd. Op zaterdag 19 maart wordt op de locatie Schepersmaat 4 tussen 11.00 uur en 14.00 uur een open huis gehouden.

Belangstellenden kunnen dan een kijkje nemen in het tijdelijk ingerichte AZC. Medewerkers van de gemeente en het COA verzorgen rondleidingen en zijn ook beschikbaar voor vragen. Tijdens het open huis bestaat tevens de mogelijkheid voor Assenaren om zich aan te melden voor het verrichten van vrijwilligersactiviteiten in het AZC. Ook belangstellenden die plaats willen nemen in een overlegcommissie, die regelmatig bijeenkomt om de dagelijkse gang van zaken in en rond het azc te bespreken, zijn van harte welkom.

Voor omwonenden van de Driemaster wordt woensdag 24 februari in de school een inloopbijeenkomst gehouden. Deze begint om 17.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Na de verbouwing van de school is er medio april een open huis.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen