Op Assen stelt college vragen over leegstand binnenstad Assen

DELEN
Op Assen stelt college vragen over leegstand binnenstad Assen
ASSEN – In de recente discussie over het FOC werd door diverse deskundigen aandacht besteed aan de vrij forse leegstand aan winkelpanden in de binnenstad van Assen.

Leegstand binnenstad Assen

Een constatering waarmee je vanzelf wordt geconfronteerd bij een bezoek aan de binnenstad. Nu ook V&D failliet is en een doorstart onmogelijk is gebleken, zal het sluiten van de V&D vestiging het beeld van de Asser binnenstad danig veranderen tenzij er op korte termijn een nieuwe huurder voor dit beeldbepalende pand wordt gevonden.

Tijd voor stadspartij Op Assen om het college te verzoeken om de vastgoedeigenaren aan te sporen huurders te vinden voor de leegstaande panden in Assen of er een passende bestemming voor te vinden. Een mogelijkheid is om maatregelen te treffen in kader van de onroerendzaakbelasting (ozb). Dit in navolging van enkele gemeenten in Nederland die al begonnen zijn met het doorbelasten van de ozb. zoals Rijswijk, Almere, Arnhem, Lelystad en Nijmegen.

Voor een pand dat niet in gebruik of wordt verhuurd is hoeft men het gebruikersdeel in de ozb niet te betalen. OZB is samengesteld uit een belasting voor eigenaar en belasting voor gebruikers van een opstal. Door zowel de vastgoedeigenaar het eigenaar en gebruiker deel te laten betalen, dwingt men de vastgoedbezitter min of meer om naar een huurder van een pand te zoeken.

De vragen van Op Assen aan het college

1. Is het College op de hoogte van de mogelijkheid als hierboven is aangegeven?
2. Indien ontkennend, is het College bereid naar deze mogelijkheid onderzoek te verrichten?
3. Indien bevestigend (die mogelijkheid is er, vragensteller heeft vorig jaar bij de begrotingsbehandeling 2016 de wethouder over deze mogelijkheid informeel geïnformeerd). Zijn er inmiddels stappen ondernomen om deze mogelijkheid te realiseren?
4. Heeft het College plannen om de leegstand i.c. de eigenaren, aan te pakken?
5. Zijn er plannen om leegstaande panden i.o.m. de eigenaren om te vormen tot bijv. woonunits?
6. Kan het College aangeven wat de financiële consequenties zijn van de leegstand (minder inkomsten) en welk effect dit sorteert op de hoogte van de ozb voor de inwoners van Assen.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen