OpAssen stelt vragen over Verkeerspark aan het college

DELEN
Op Assen in de pen voor file leed

ASSEN – Op woensdag 21 oktober 2015 verscheen in de media het onthutsende bericht dat de eigenaar van het Jeugdverkeerspark Assen, dhr. Jasper, in de clinch zou liggen met de gemeente Assen omtrent een stuk grond om en nabij het Verkeerspark.

Om het park te verkopen tegen een al dan niet juiste marktwaarde is een goede afwikkeling gewenst. Daarnaast is middels de kwartaalrapportage FlorijnAs (editie: Tweede kwartaal 2015, bladzijde 9) aan de raad medegedeeld, dat het initiatief voor eventuele verdere gesprekken bij het Verkeerspark ligt, terwijl er melding gemaakt wordt van het feit dat dhr. Jasper de gemeente meerdere keren voor een gesprek heeft uitgenodigd, maar dat dit telkens door de gemeente Assen is geweigerd.

Op Assen vindt het dan ook enigszins vreemd uit de media te moeten vernemen dat de gemeente geen medewerking zou willen verlenen aan een goede afwikkeling van deze kwestie en heeft een aantal vragen aan Uw College m.b.t. deze kwestie.

Dhr. Jasper laat weten dat het geschil gaat over een stukje grond wat hij graag zou willen aankopen van de gemeente Assen echter de gemeente Assen is om onbekende redenen, niet bereid dit stuk grond te verkopen aan dhr. Jasper.

College, onze vragen aan U:

  • 1. Kunt U aangeven welk stuk grond hier wordt bedoeld?
  • 2. Het betreffende stuk grond zou reeds door het Verkeerspark betaald zijn, echter er zou sprake zijn van een restbedrag. Kunt U aangeven wat de reden is dat de gemeente dit restbedrag weigert in ontvangst te nemen? Is deze weigering correct of is er iets anders gaande?
  • 3. Maakt het stuk grond waar de dhr. Jasper op doelt deel uit van de plannen m.b.t. een mogelijke vestiging van een Factory Outlet Centre (FOC)?
  • 4. Hebben zich naast dhr.Jasper meerdere gegadigden zich aangemeld voor dit stuk grond?
  • 5. Is dit niet het geval, kunt U aangeven waarom de gemeente Assen op haar beurt het betreffende stuk grond niet wil verkopen aan dhr. Jasper dit t.b.v. eventuele verkoop van het Jeugdverkeerspark Assen?
  • 6. Is het college het met ons eens dat de gemeente, in het belang van een goede ontwikkeling van het gebied Assen-Zuid, de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ, onderdeel van de FlorijnAs), gebaat is bij een goede afhandeling van deze kwestie en de verkoop van het Jeugdverkeerspark Assen?
  • 7. De informatie aan de gemeenteraad is dat het initiatief voor een gesprek bij dhr. Jasper ligt, maar dhr. Jasper ‘nee’ op rekest krijgt bij zijn verzoek tot een gesprek?

Op Assen is van mening dat beide partijen. de gemeente Assen alsook dhr. Jasper, in het kader van de ontwikkelingen binnen de FlorijnAs, gebaat zijn bij een voor beide partijen bevredigende afwikkeling van deze zaak , zien we uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Egbert Prent, fractievoorzitter
Danny de Jongh Plv. raadslid OpAssen.