Sensortechnologie voor slim transport van rioolwater

DELEN
ASSEN – In Assen, Groningen en Leeuwarden meten sensoren de kwaliteit van rioolwater. De metingen maken deel uit van een proef die aan moet tonen welke winst kan worden behaald met het online monitoren en actief sturen van rioolwater.

De beoogde winst ligt op verschillende vlakken: minder vuilemissie naar oppervlaktewater, minder wateroverlast op straat, minder energieverbruik en uiteindelijk: minder kosten.

Op veel locaties in de stedelijke omgeving wordt regenwater afgevoerd via een gemengd rioolstelsel. Bij hevige regenval kan het rioolsysteem worden overbelast. Dit leidt tot ongewenste situaties zoals water op straat en de lozing van ongezuiverd rioolwater op oppervlaktewater. Door de klimaatverandering zullen zware regenbuien vaker voorkomen en heviger zijn. Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn maatregelen nodig zoals het vergroten van de riolering, infiltratie in de bodem of kortdurende berging op straat. Deze maatregelen zijn duur, kosten tijd en hebben grote impact op de openbare ruimte. Een mogelijk aantrekkelijk alternatief biedt de gecontroleerde afvoer van (met regenwater sterk verdund) rioolwater naar geselecteerd oppervlaktewater met behulp van online monitoring en modellering. Met deze combinatie kan in potentie het transport en de overstort van rioolwater actief en gecontroleerd worden gestuurd,. Daarmee wordt de netto capaciteit van de bestaande infrastructuur vergroot.

Projectinitiatief

Het project “Sensortechnologie voor slimme inzameling en transport rioolwater” is een samenwerking van de gemeenten Assen, Leeuwarden en Groningen, de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslân en de waterbedrijven WMD en Waterbedrijf Groningen. Het project wordt uitgevoerd door het Water Laboratorium Noord (WLN).

In de eerste fase die nu loopt wordt de kwaliteit van rioolwater en oppervlaktewater gemonitord op verschillende locaties in de drie provinciehoofdsteden. Onderzocht wordt of met online monitoring van o.a. troebelheid en geleidbaarheid een goed beeld kan worden verkregen van de kwaliteit van het rioolwater. Daarnaast wordt m.b.v. eenvoudige modellen gekeken wat de winst zou zijn indien (in situaties van heftige regenval) bewust op bepaalde plekken wordt overgestort, om overstort en overlast elders te voorkomen.

De verkregen resultaten moeten zicht geven op de potentie van deze innovatie, d.w.z. de verwachte winst in termen van reductie vuilemissie, minder overlast en energiebesparing. Bij een positieve uitkomst zal in volgende projectfasen een meet- en besturingssysteem voor de stedelijke afvalwaterketen worden.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen