Verzoek tot herziening standpunt F.O.C. Assen

Open brief aan de Drentse VVD Statenfractie

DELEN
ASSEN – Sinds de sluiting van de Triantha-hal in 1999 volgen wij alle ontwikkelingen rondom ijsbaan gerelateerde onderwerpen in de stad Assen op de voet.

Recente ontwikkelingen geven ons momenteel aanleiding om in de pen te klimmen en u deze open brief te sturen

Voorgeschiedenis

Assen kende tot 1999 een overdekte ijshockeyhal, de Triantha-hal. Deze hal was de thuisbasis van één van Nederlands grootste ijshockeyverenigingen,  IJ.H.C. Assen. Andere vaste gebruikers waren o.a. de E.K.C.D. (Eerste Kunstrijders Club Drenthe), de R.IJ.V.A. (Recreatie IJshockey Vereniging Assen), met een bloeiende bedrijvencompetitie, de shorttrackers, de priksleevereniging, het gehandicaptenschaatsen, en de wekelijkse ijsdisco.

Door de sluiting van deze intensief gebruikte sportvoorziening (alle beschikbare uren tussen 07.00 uur en 23.00 uur waren verhuurd) kwamen honderden sporters op straat te staan en het betekende het einde van vele verenigingen.

De ijshockeysupportersgroep Assen Rams Forever heeft sindsdien diverse keren actie gevoerd voor een nieuwe ijshal in Assen.

Pogingen van diverse initiatiefnemers om in Assen een nieuwe ijshockeyhal te realiseren hebben de afgelopen jaren helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Nieuwe fase

Op vrijdag 17 juni 2016 hebben wij in theater De Nieuwe Kolk de presentatie mogen bijwonen van de plannen tot realisatie van het ijs- en belevingscomplex Ice World Drenthe. Diverse ondernemers ontvouwden hier gezamenlijk een aantal grootse plannen gepland in de toeristisch recreatieve zone nabij het T.T. Circuit. Volgens diverse media bedragen de investeringen plm. 50 miljoen euro.

Uit recent gepubliceerde berichten in diverse media en uit de presentatie van de plannen blijkt dat de grote investeerders in dit gebied gezamenlijk optrekken. Zo werd o.a. aangegeven dat de warmte die de drie verschillende ijsonderdelen produceren als verwarming wordt doorverkocht aan het F.O.C.. Ook delen ze bijvoorbeeld elkaars parkeervoorzieningen.

Na de zomervakantie komen de investeerders van een ander groot project, namelijk die van T.T. Plaza (met mogelijk hierin het nieuwe T.T. Museum) met de presentatie van hun plannen naar buiten. Het T.T. Plazaplan is zoals u weet al wat ouder maar is mede door de komst van het F.O.C. zichtbaar in een stroomversnelling terechtgekomen. Een beweging die ook reeds bij de ijsbaanplannen was waar te nemen. Volgens mediaberichten gaat het hier om investeringen van tussen de 40 en 60 miljoen euro.

Van T.T. World tot Toeristisch Recreatieve Zone

In 2004 werd besloten het T.T. Circuit in te korten en daardoor ontstond op de plek van de voormalige Noordlus een gebied waar het leisurepark T.T. World zijn beslag zou moeten krijgen. Uw fractie heeft zich in 2005 hier sterk voor gemaakt en heeft aan het adres van de gemeente Assen een aantal forse uitingen gedaan, in het bijzonder aan het adres van VVD wethouder Verdegem. Zo vond uw fractie dat de gemeente Assen haar verzet moest opgeven tegen onderdelen van T.T. World. Het ging om een mega-disco, een super bioscoop en een gokhal waarvan de vestiging strijdig was met het bestemmingsplan. Uw fractie betichtte de gemeente Assen van “ minimaal denken ” en vond dat de gemeente “ volledig voorbij ging aan de economische effecten van de komst van T.T. World “. Uw fractie verwachtte een forse toename van bezoekers aan Drenthe. Kernpunt van uw kritiek was dat de gemeente door “ haar onwrikbare opstelling één van de parels van Drenthe niet de ruimte gunde om zich te ontwikkelen” . Tevens was u van mening dat “ als investeerders bereid zijn 80 miljoen euro op tafel te leggen, je die kans met beide handen moest aangrijpen “.

Het kan verkeren

Wij zijn nu elf jaar verder in de tijd en de geschiedenis heeft geleerd dat de gemeente Assen het verzet heeft gestaakt, het bestemmingsplan heeft aangepast en het gebied van T.T. World ligt momenteel in een nog veel groter plangebied met de naam Toeristisch Recreatieve Zone. Nu liggen er geen plannen ter waarde van 80 miljoen euro maar ruw geschat plm. 160 miljoen euro in een vergevorderd stadium op tafel.

Net als wij, gewone burgers cq inwoners van Assen, heeft u alle ontwikkelingen en initiatieven van de diverse plannen op de voet kunnen volgen. Daarenboven heeft u de beschikking over meer achtergrondinformatie dan wij. U weet dus wat er allemaal speelt. U bent dan ook, net als iedere andere oplettende geïnteresseerde, op de hoogte van de onderlinge verwevenheid van de plannen. Ook wij hebben uit de pers vernomen dat alle investeerders, waaronder het F.O.C., contacten onderhouden met het T.T. Circuit,  de T.T. Hall, met T.T. World, en het T.T. Institute.

Na 11 jaar stilstand ligt er nu voor 160 miljoen euro aan plannen klaar om in onze provincie een uniek bovenregionaal toeristische trekpleister van de buitencategorie te realiseren. Het behoeft nauwelijks betoog dat de gezamenlijke investeerders hiermee Drenthe behoorlijk op de kaart zetten en dat er sprake is van een enorme synergie tussen de verschillende initiatieven. Wellicht zullen meer investeerders volgen, en krijgt de werkgelegenheid een enorme boost.

Op de dag van de presentatie in De Nieuwe Kolk presenteerde de ABN-AMRO een rapport waaruit blijkt dat er in 2015 20% minder bezoekers waren in de winkelstraten dan in 2004. Toenemende vergrijzing en een substantiële wijziging van het consumentengedrag hebben grote gevolgen voor de binnensteden. Als gevolg hiervan vallen grote landelijke ketens bij bosjes om. Professor Dr. Molenaar, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft dit een aantal jaren geleden in diverse publicaties reeds voorspeld. Professor Molenaar zegt ook dat als Assen niet kiest voor het F.O.C. de stad verwordt tot een onbeduidend provincie hoofdstadje dat de consument verliest aan Groningen en Zwolle. Veranderend consumentengedrag en vergrijzing zijn vaststaande gegevens en laten zich niet sturen door overheden of MKB’s. Tegelijkertijd zien wij in Nederland mede als gevolg van deze veranderingen dat F.O.C.’s steeds drukker worden bezocht en hierom de laatste tijd fors worden uitgebreid.

Verzoek tot herziening standpunt inzake F.O.C. Assen

Op 16 juni 2016 heeft uw fractie, al dan niet bewust, een bom gelegd onder de invulling van de Toeristisch Recreatieve Zone toen u besloot tegen de komst van het F.O.C. te zijn. Een belangrijke pijler voor het welslagen van deze Zone, de noodzakelijke synergie wordt door uw besluit weggeslagen en wij vrezen dan ook dat investeerders terughoudender zullen reageren. U blokkeert met uw standpunt de ontwikkeling van dit gebied dat na een periode van 11 jaar stilstand met heel veel geld en heel veel uitgekiende plannen een geweldige boost kan krijgen door de voorgenomen unieke invulling.

Uw fractie vroeg in 2005 aan de gemeente Assen om niet langer “ minimaal te denken  ” en het verzet te staken. Wij vragen u nu in 2016 om hetzelfde te doen ten aanzien van het F.O.C..

Om het in uw eigen woorden te zeggen: “ Als investeerders bereid zijn om 160 miljoen euro ( € 160.000.000,00 ) op tafel te leggen moet je die kans met beide handen aangrijpen “. Uw fractie verwachtte in 2005 een forse toename van bezoekers aan Drenthe. De plannen die er nu liggen overstijgen alle voorgaande. U verweet de gemeente Assen dat door “ haar onwrikbare opstelling één van de parels van Drenthe zich niet kon ontwikkelen” . Tevens kreeg de gemeente Assen van u het verwijt dat ze “ volledig voorbij ging aan de economische effecten “.

Met uw op 16 juni 2016 ingenomen standpunt doet u precies hetzelfde. De gemeente Assen heeft in 2005 haar verzet gestaakt. Nu is de beurt aan u.

Als Drentse liberale partij zegt u niet alleen voor meer werkgelegenheid, meer toerisme en verblijfrecreatie te zijn maar ook voor vrije vestiging van ondernemers. Durf daar niet alleen voor uit te komen maar durf er ook naar te handelen en kies voor het F.O. C. en redt de Toeristisch Recreatieve Zone en daarmee ook onze ijsbaan.

IJshockeysupportersgroep Assen Rams Forever
Carlo Booij


2Divorce Assen


Bowlen in Assen