Veteraan Prent stelt vragen aan het college over de Compound

DELEN
ASSEN – Vanuit de media en ex-collega’s vernomen dat de kans groot is dat de opvang voor veteranen aan de Stationsstraat, de Compound, mogelijk zal worden gesloten.

Een dramatisch besluit dat inmiddels ook tot vragen van Tweede Kamerleden van D66 heeft geleid.

Assen, garnizoensstad bij uitstek, van waaruit vele militairen zijn uitgezonden naar alle delen van de wereld om volk en vaderland te dienen met gevaar voor eigen leven,  is het naar mijn mening moreel verplicht om zich maximaal in te zetten om te voorkomen dat deze mensen op straat worden gezet.

“Wij zorgen niet voor, maar zorgen dat…”.

Militairen, die zich met gevaar voor eigen leven voor volk en vaderland in den vreemde hebben ingezet, worden beroofd van hun laatste steunpunt in Assen, de Compound aan de Stationsstraat.  De inzet van militairen geschiedt door de regering, maar aan nazorg heeft men kennelijk een broertje dood. Wel de lusten, maar niet de lasten.  Gemeente heeft haar eigen verantwoordelijkheid t.a.v. het welbevinden van haar inwoners, dus ook voor de veteranen waarvan velen lijden aan PTSS. Een ziekte waardoor veel ex-militairen psychisch en vaak ook sociaal-maatschappelijk problemen ondervinden vanwege ingrijpende gebeurtenissen die ze met name in oorlogsgebieden hebben meegemaakt en hun sporen hebben nagelaten, ze zijn onuitwisbaar.

De Compound was voor deze ex-militairen een steunpunt waar ze met hun emoties terecht konden en dat steunpunt wordt bedreigd met sluiting.

Heb inmiddels, na een informeel gesprek dit weekend met een ambtenaar,  begrepen, dat in deze ontstane situatie mbt de Compound  het PGB een grote rol speelt en de  PGB-problematiek de doorslaggevende factor is geweest om tot sluiting over te gaan.

Op Assen betreurt in hoge mate dit voorgenomen besluit en stelt U dan ook enkele vragen m.b.t. de dreigende sluiting :

  • Ziet het College mogelijkheden om de Compound voor de toekomst te behouden?
  • Zijn er alternatieve opvangmogelijkheden voor de groep veteranen die als gevolg van de sluiting veroordeeld zijn tot mogelijk een zwervend bestaan?
  • Is de gemeente Assen financieel (middels bijvoorbeeld subsidie-verstrekking) betrokken bij de Compound?  Zo ja, is de subsidieverstrekking beëindigd en zo ja, wat is de aanleiding?
  • De veteranenopvang “draait” op PGB, is de problematiek rond de uitbetaling van PGB misschien mede oorzaak of aanleiding de Compound te sluiten?
  • O.a. de militaire vakbond AFMP is  in actie gekomen en stelt dat Assen, net als destijds voor het behoud van de kazerne, alles in het werk zou  moeten  zetten om sluiting van de Compound te voorkomen. Wij sluiten ons bij die opstelling aan en de vraag die hieruit voortvloeit  : Is er door het college inmiddels contact opgenomen met het  Ministerie van Sociale Zaken en het Ministerie van Defensie om de Compound open te houden?
  • Geld kan niet de aanleiding zijn om deze belangrijke sociaal-maatschappelijke  opvang te sluiten voor onze veteranen, zij die het meer dan verdiend hebben o.i. recht om een ontmoetingsplek te hebben waar ze met hun emoties terecht kunnen, deelt U onze mening?
  • 9 April a.s. vindt in de Bonte Wever de jaarlijkse Drentse Veteranendag plaats. Wat zou het mooi zijn indien die dag bekendgemaakt zou worden dat sluiting van de Compound definitief tot het verleden is gaan behoren.

Onder verwijzing naar punt 7.  zien wij Uw beantwoording met belangstelling tegemoet indien mogelijk voor de in dit punt genoemde datum.

Met vriendelijke groet,

Egbert Prent – veteraan
Op Assen


2Divorce Assen


Bowlen in Assen