Voorjaarsnota gemeente Assen

DELEN

ASSEN – De uitvoering van de plannen in het collegeprogramma “Mijn Assen” verloopt volgens schema. Maar er zijn zorgen over de financiële middelen die het rijk beschikbaar stelt voor bijstand- en schuldhulpverlening en de nieuwe gemeentelijke taken met betrekking tot de WMO, jeugdzorg en de participatiewet. Als het kabinet de voorgenomen verdeling van gelden handhaaft, loopt de gemeente een fors financieel risico.

Dat schrijft het College van B&W in de voorjaarsnota 2015. Daarin informeert het college de raad over de voortgang en resultaten van de uitvoering van het beleid en de daarmee gepaard gaande financiële middelen.

“Niet zorgen voor, maar zorgen dat” is het motto dat B&W aan het collegeprogramma “Mijn Assen” heeft meegegeven. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van de Assenaren en de bereidheid om zelf vorm te geven aan leefomgeving en woonklimaat. In de voorjaarsnota 2015 constateert het college dat die beleidslijn resultaat oplevert. Er ontstaan steeds meer bewonersinitiatieven op buurt- en wijkniveau.

Ondersteuning door de gemeente vindt plaats aan de hand van het programma “Mijn Buurt Assen”, dat bewonersinitiatieven faciliteert met kennis en geld. Maar ook als het gaat om de organisatie van activiteiten in de binnenstad slaan bedrijven en culturele instellingen steeds vaker de handen ineen.

Rijksmiddelen

De uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken als het gaat om WMO, jeugdzorg en participatiewet verloopt tot nog toe zonder grote problemen. Het betreft echter wel een beeld dat gebaseerd is op vier maanden praktijkervaring. Nauwkeurige monitoring van uitvoeringspraktijk en beschikbaar budget moet de komende maanden een concreter beeld opleveren. Zorgen baart de verdeling door het rijk van de voor die nieuwe gemeentelijke taken beschikbare financiële middelen. Volgens de gehanteerde systematiek zou Assen als gevolg daarvan een financieel risico van 8 a 9 miljoen euro kunnen lopen.

Samen met gemeenten die in een vergelijkbare positie verkeren is een lobby ingezet om het rijk tot een andere verdeelsystematiek te bewegen. Het College constateert dat de economie een lichte opwaartse lijn te zien geeft. De lokale effecten daarvan zullen echter pas op termijn merkbaar zijn. De bezuinigingsoperaties voortvloeiende uit de crises van de afgelopen jaren zullen dan ook uitgevoerd dienen te worden. De nota “Minderen met Maat’” is daarbij leidraad, de uitvoering verloopt volgens plan.

Jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 laat een positief eindresultaat zien van 7,2 miljoen euro. Een positieve afwijking van de prognose in de Najaarsnota 2014, waarin een voordelig resultaat van 4,6 miljoen euro was geprognosticeerd. Oorzaak daarvan is onder meer een gunstig renteresultaat, teruggaaf van BTW over vorige jaren en lagere kapitaallasten als gevolg van uitstel of verlate oplevering van investeringen.

Het College stelt de raad voor om het positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, met het oog op de eerder beschreven mogelijke financiële tegenvallers bij de uitvoering van nieuwe en bestaande taken in het sociaal domein.

Voorjaarsnotoa 2015 Gemeente Assen downloaden? Klik hier!