Wijk Lariks 2 scoort het slechts in leefbaarheidsenquête Assen

DELEN

De gemeente Assen heeft een leefbaarheidsenquête uitgevoerd onder bewoners in Assen. Met behulp van de resultaten daarvan én andere bestaande onderzoeks- en registratiegegevens is vervolgens een sociale wijkindex opgesteld.

Inleiding wijkanalyse Assen

De wijkanalyse beschrijft vier dimensies van het leven en wonen in onze woonwijken: Persoonlijke competenties, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is hiermee een soort diagnose van de wijk. Bij de uitkomsten van de wijkanalyses zijn twee vragen van belang. Scoort een indicator onvoldoende en is dat aanleiding om in te grijpen. En de vraag of de score in een wijk boven of onder het gemiddelde van Assen ligt. Dit bepaalt in welke wijk een aanpak het hardst nodig is.

De gemeente wil dat alle wijken goed kunnen functioneren. Dit lukt als genoeg bewoners binding met de wijk en met de stad ervaren. Dit betekent dat zij een positief gevoel hebben over hun woonomgeving en de mensen in de buurt. Meer participatie kan zorgen voor een sterkere binding. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over betaald werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg of simpelweg door uit te gaan of te sporten. Activiteiten waarbij inwoners elkaar ontmoeten en leren kennen. Er zijn ook belemmeringen voor participatie zoals lage opleiding, slechte gezondheid, laag inkomen maar ook (on)veiligheid, vervuiling, overlast of gebrekkige voorzieningen. Als er meerdere belemmeringen zijn, ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht.

Hoofdlijnen uitkomst

Over het algemeen kan gesteld worden dat de uitkomsten ten opzichte van de vorige meting licht zijn verbeterd. Zo is de sociale index iets gestegen: van 6,2 naar 6,4. Verder is het aantal niet-groene thema’s (rapportcijfer lager dan 6) gedaald van 7 naar 4. Aan de andere kant blijkt dat de belangrijkste aandachtspunten gelijk zijn gebleven. Dit zijn nog steeds familiariteit en discriminatie, welke bij beide metingen een onvoldoende scoren. Discriminatie is zelfs gedaald van een 4,5 naar een 3,5. Deze scoort slechts bij vier gebieden een voldoende.

Verder vallen een aantal zaken op in de wijkanalyses wanneer de resultaten per wijk worden bekeken. De opvallendste worden hieronder genoemd. Voor informatie over alle wijken wordt verwezen naar de wijken zelf.

De Lariks 2

Lariks 2 is de slechtst scorende wijk: het is de enige wijk waar de sociale index rood is, zij het nipt: de score is 4,9. Het aantal rode thema’s is gestegen van 7 naar 10 waarbij de taartpunt ‘binding’ de grootste daler is: van 6,0 naar 5,3. Hiermee heeft Lariks 2 geen enkele groene taartpunt meer. De Lariks 1 is wel gestegen van oranje naar geel.

Centrum

De sociale index in Centrum 1 is gestegen van een rode naar oranje kleur. De verbetering is vooral te zien in de taartpunt ‘leefomgeving’: in 2011 waren nog vijf van de zeven thema’s rood, nu nog maar twee. Zo is de parkeeroverlast in het centrum sterk verminderd, vermoedelijk mede dankzij de oplevering van twee parkeergarages de afgelopen periode. Daarnaast is de laatste jaren natuurlijk een flink aantal projecten gerealiseerd: De Nieuwe Kolk, Drents Museum en verscheidene winkelontwikkelingen (Mercurius, Vanderveen, Citadel), wat allemaal een positieve bijdrage kan hebben geleverd aan de leefomgeving. Daarnaast is de taartpunt ‘meedoen’ gestegen van oranje naar geel. Het is mogelijk dat het evenementenbeleid van de afgelopen periode hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Thema discriminatie

Het belangrijkste aandachtspunt is nog steeds (naast familiariteit) discriminatie, die scoort in 2011 en 2014 een onvoldoende, en is zelfs gedaald van een 4,5 naar een 3,5. Deze scoort slechts bij vier wijken een voldoende. Op dit punt is echter een belangrijke nuancering te maken: in de enquête is over het onderwerp discriminatie één algemene vraag gesteld, waarbij de invloed van eigen interpretaties (leeftijdsdiscriminatie, economische recessie) groot is op de uitkomst van de enquête (discriminatie is in bijna alle wijken verslechterd).

Volledige uitslag van de wijkanalyse, klik hier !